ANBI Status

Stichting Ondersteuning Sovata (SOS) is op 16 augustus 2007 opgericht. Wij zijn aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, volgens de regelgeving van 2007 en 2008.

En per 1 januari 2010 ook volgens de nieuwe regelgeving.

ALGEMENE GEGEVENS

Naam van de stichting: Stichting Ondersteuning Sovata (SOS)
RSIN/fiscaal nummer : 818371274
Postadres: Langeweg 5-E – 3261 LJ OUD-BEIJERLAND
Kamer van Koophandel 24420113
ING BANK NL88 INGB 0003 5337 95

DOELSTELLING

Stichting Ondersteuning Sovata stelt zich ten doel om via kleinschalige en middelgrote projecten hulp te verlenen en woonsituaties te verbeteren in achterstandsgebieden van Roemenië en in het bijzonder Sovata en Sarateni. Sarateni is een gemeente die tot 2004 deel uitmaakte van de gemeente Sovata.
SOS tracht haar doel vooral te bereiken door het verwerven van donaties, het inzamelen van humanitaire goederen, kleding, schoeisel, dekens en schoolartikelen. De ingezamelde kleding en schoeisel wordt uitgezocht (bruikbaar/niet-bruikbaar), gesorteerd (voor gezinsdozen, voor goede doelen, voor diabetes fonds, etc.), gerubriceerd (op maat in jongens, meisjes, dames en heren) en verwerkt in gezinsdozen die op de individuele gezinsleden zijn toegespitst.
Het opzetten en begeleiden van kleine en middelgrote projecten zal tot een van haar hoofdtaken behoren.
De gerealiseerde projecten zijn:
– het verstrekken van voedselbonnen;
– het uitdelen van voedselpakketten;
– het uitdelen van gezinsdozen met kleding, schoeisel en hygiëne producten;
– het uitdelen van dekendozen;
– het verstrekken van schriften, werkboeken, schrijf- en handarbeid materialen voor kinderen van de lagere scholen;
– het verstrekken van hygiëne materialen voor kinderen van de lagere school;
– het verstrekken van schrijf- en handarbeid materialen voor kinderen van crèches;
– het verstrekken van bedjes en matrasjes voor kinder crèches;
– het verstrekken van maaltijden aan kinderen van crèches en van de lagere school;
– het mee financieren van een rouwcentrum voor de gemeente Sarateni;
– het herbouwen van afgebrande huisjes voor enkele gezinnen;
– het financieren van protheses voor kostwinners.
Twee maal per jaar, in april en in oktober, wordt er een hulpgoederen transport naar Sovata georganiseerd. De hulpgoederen worden persoonlijk uitgereikt aan scholen, crèches en de gezinnen in Sovata en Sarateni. Gedurende het jaar worden diverse bezoeken gebracht voor overleg ter plaatse en controle van de voortgang van de lopende projecten.

BEHEER en BESTEDING van het vermogen

Financiële donaties worden uitsluitend, dus voor de volle 100%, besteed aan het goede doel. Voor het betalen van de gemaakte kosten zoals transportkosten van hulpgoederen, bankkosten, kantoor-, mailing- en portokosten wordt apart fondsenwerving ten behoeve van kosten SOS gedaan.

Het beleid voor projecten is gericht op een eenmalige actie zoals de herbouw van een afgebrand huisje, of op een meerjarige actie van minimaal 3 jaar. De meerjarige acties, zoals de voedselbonnen, vereisen een financiële reserve. De opgebouwde reserve wordt op een spaarrekening gestort.

STICHTINGSBESTUUR

Voorzitter: Yvonne Willebrands

Vicevoorzitter: Cees de Jong

Secretaris: Yvonne Willebrands

Penningmeester: Ruben Vergeer

ex-bestuursleden: José Meinen, Anneke Westerhoff, Coby Teuben en Danny Kleefkens

BELONINGSBELEID

In de statuten is in Artikel 8 lid 4 vastgelegd dat bestuursleden geen beloning ontvangen en geen recht hebben op enige vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De kosten van de reis naar en het verblijf in Sovata in Roemenië zijn geheel voor eigen rekening van zowel bestuursleden als de Nederlandse hulpverleners die meegaan voor het uitreiken van de hulpgoederen. De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle activiteiten worden door onbetaalde vrijwilligers gedaan.
De Roemeense hulpverleners krijgen voor hun werkzaamheden wel een financiële vergoeding die betaald wordt uit de aparte fondsenwerving voor kosten SOS en niet uit donaties voor het goede doel.

FINANCIËLE GEGEVENS

De financiële verantwoording is weergegeven in bijgaande jaarrekeningen:

Jaarrekening 2022
Standaardform ANBI 2022

Jaarrekening 2021
Standaardform ANBI 2021

Jaarrekening 2020
Standaardform ANBI 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012